Bài 01 – Giới thiệu AWS cơ bản dành cho Front End DeveloperSeries bài hướng dẫn deploy ứng dụng NodeJs và LAMP Stack với Amazone Services
– Cách sử dụng EC2 trong AWS.
– Cách tạo một VPS và kết nối Server bằng SSH
– Một số câu lệnh Command Line cơ bản trong Server Ubuntu
– Cách cài đặt NodeJs, WordPress, Apache, MySQL và Database trên server bằng dòng lệnh
– Cấu hình Proxy, HTTP Module trong Apache
– Cách trỏ địa chỉ IP vào Domain và cấu hình DNS
– Deploy Back End và Front End

————————————————————————————————–
Tác giả: Trần Công Lực
Facebook: