34 Comments

  1. CHÀO CÁC BẠN SAO Zalo CỦA MjNH KẾT BẠN VỨi BẠN A THì ĐƯỢC BẠN B THí CỨ BÁO NÀ CHƯA KíCH HOẠT NÀ SAO HA BẠN 🍅🍈🥔🍋🍆🥕