35 Comments

  1. cho minh hỏi….mình tải auto tune + Cubase 5 rồi mà ắm saud carcr k10 vào mà nó không hoạt động chi chi cả…chỉ cho mình với