2 Comments

  1. Có cách nào khôi phục điều khiển về chế độ của nhà sản xuất ko bạn. Điều khiển bấm một hồi giờ lung tung hết cả 🤭