Claim 10 token METAGON mạng BSC máy tính Ví Trustwallet, MetaMask Phí 0,0003 BNBClaim 10 token METAGON mạng BSC dự án tiềm năng

Link

Video Claim trên máy tính

Video Claim Trên điện thoại

Contract
0x4695e4dd1e3011045573f6e16dc162687cdbac44