Giới hạn chứa tham số a, b dùng máy tính casioGiới hạn chứa tham số a, b dùng máy tính casio
gioi han chua tham so a, b
cho lim = a/b tinh tong S=a+b
tính giới hạn
tính tổng S=a+b
dùng máy tính giới hạn
mẹo tính giới hạn bằng máy tính
dung casio tinh gioi han
tinh gioi han bang casio
tinh gioi han bang may tinh