About admin

Check Also

Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH | tin học 8 (Pascal)

Let subcribe my page ♥ Đăng ký kênh của mình để cập nhật thêm nhiều …

5 comments

  1. Ok. ,,Lạc jak kơ pô bi hriam hra

  2. Kley jăk kơ nă chô bing bing ta dọ dơi tih

  3. Klei jak kơ êđê

  4. Boh hră anan jing boh hră prăng gợ Y Út Hwing mă yua m’jing kơ boh hră Êđê dơng mơng ênuk 20th Centuries AD. Êlâu hin kơ năn hlăk enuk đưm knong mâu boh hră Sanskrit enuk 15th Centuries AD , lêh kơ lăn čar Champa luč yua kơ yuăn blah mă hlăk tahun 1471 ,lêh kơ năn mâu lu mnuih Champa đuế nao băng kơ čar Indonesia , Malaysia lêh anan ti čar khêč Hainan Island , kyua năn yơh phung mnuih Champa êo nao mă boh hră ti lăn mnai Êa ( Coastal) , phung mnuih nao mă boh hră anan čih hlām klit kbâu krô djă ba wit kơ phung dộk ti čứ čhiăng biă dah boh hră hlăm klit kbâu krô dưm hlăm pưk nao ti Êa asâu bơng hệ klit krô hlong luč boh hrā Sanskrit