7 Comments

  1. hi cac bạn
    nut gạt kế bên là ( nút vừa là tắt âm thanh và vừa là nút mở khóa màn hình do người dùng vào cài đặt thiết ập)
    minh đang thiết lập khóa màn hình nên mình mới mo tả ở trên.