lập trình Smart Relay trên thiết bị, không cần máy tính.lập trình các ứng dụng căn bản Trực tiếp trên thiết bị khi không có máy tính.
Ví dụ trong video : Nhấn nút thì output Q1 On, nhấn thêm 1 lần nữa thì Q1 off. Khi Q1 On thì Q2 (output 2) chạy On 5 giây và Off 3 giây.
Để xem thêm có thể vào www.huyphuc.vn