Microsoft Teams | Hướng dẫn cách chia sẻ âm thanh từ máy tính trong cuộc họp.Trong cuộc họp online trên Microsoft teams chúng ta cần chia sẻ âm thanh từ thiết bị của mình trong khi chia sẻ nội dung trong cuộc họp.

#Chiaseamthanh
#MrThanhTrinhOfficial
#Kirizt

One Comment