Hướng dẫn đăng ký điểm kiểm dịch sử dụng QR-CODE | THÔNG TIN DỊCH CÚM COVID-19 | TayNinhTV

Hướng dẫn đăng ký điểm kiểm dịch sử dụng QR-CODE | THÔNG TIN DỊCH CÚM COVID-19 | TayNinhTV #khai_báo_y_tế #thông_tin_dịch_cúm_Covid_19 #tayninhtv - Giờ đây, mỗi điểm đến của người dân…

Continue Reading Hướng dẫn đăng ký điểm kiểm dịch sử dụng QR-CODE | THÔNG TIN DỊCH CÚM COVID-19 | TayNinhTV